Документи - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Документи

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНА 2022/2023г.

Седмична програма II срок

Г Р А Ф И К за провеждане час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка през учебната 2022/2023г.    втори срок


Г Р А Ф И К за провеждане на консултации с учениците през втори учебен срок на учебна 2022/2023г.

Г Р А Ф И К за класните работи през втория учебен срок на учебна 2022/2023г.

Г Р А Ф И К за писмените изпитвания през втория учебен срок на учебна 2022/2023г.


План - програма  за безопасност на движение по пътищата(БДП) за 2023г.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023година

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии на учениците от ПГ по ПСТТ след завършено основно образование

Заявления -декларации за попълване може да свалите оттук:

За постигнати образователни резултати;              За подпомагане достъпа до образование;
За подпомагане на ученици с трайни увреждания;        За ученици без родител/и;
За ученици, приети 2018/2019г. и 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г. в специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Удостоверение, което да послужи пред  Дирекция "Социално подпомагане"
(за родителите на записаните в VIII клас ученици в ПГ по ПСТТ)


Заповеди, които касаят датите за обучение, както и за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки на учениците от VIIIд,  VIIIе, IXг, Xг класове.

Заповед № РД09-4063/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2022/2023 година (публ. 30.08.2022 г.)

Заповед № РД09-4060/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 30.08.2022 г.)

Дати за държавните изпити - част по теория на професията и специалността, 2021-2022г.

Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 30.08.2022 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване дубликат на документ с фабрична номерация-
диплома за завършено средно образование

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване дубликат на документ с фабрична номерация-
диплома за удостоверение за завършен гимназиален етап

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване дубликат на свидетелство за правоспособност

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване дубликат на документ с фабрична номерация-
Свидетелство за професионална квалификация


УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2023/24 ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА  2022/2023г.

Дневна форма на обучение

   VIII клас        IX клас       X клас         XIклас             XII клас

Задочна форма на обучение -  
VIII   IX    X  XI клас

   

Антикорупционна програма

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню