Документи - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Документи

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНА 2023/2024г.

Седмична програма II срок


Формуляр за попълване от родител за
МОТИВИРАНО ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие на ученика по семейни причини до 15 учебни дни в една учебна година, но не повече от 5 дни наведнъж
(На основание чл. 62, ал. 1, т. 3 от Наредба за приобщаващо образование)


График за учебните седмици през учебната 2023/2024 година

Графици за провеждане на консултации и втори час на класа през втория учебен срок

График на класните работи през втория учебен срок - 2023/2024г

График на писмените изпитвания през втория учебен срок - 2023/24г.


Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024година

План програма за безопасност на движение по пътищата(БДП) за 2024 година

Програма за обучение на учениците от VIII клас по БДП

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии на учениците от ПГ по ПСТТ след завършено основно образование

Заявления -декларации за попълване може да свалите оттук:

За постигнати образователни резултати;              За подпомагане достъпа до образование;
За подпомагане на ученици с трайни увреждания;        За ученици без родител/и;
За ученици, приети 2018/2019г. и 2019/2020г., 2020/2021г. , 2021/2022г.2022/2023г.  2023/2024г. в специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2023/2024 година

Заповед № РД09-4050/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2023/2024 година

График на дейностите по организация и провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение(СФО) през учебната 2023-24година


ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване дубликат на документ с фабрична номерация-
диплома за завършено средно образование

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване дубликат на документ с фабрична номерация-
диплома за удостоверение за завършен гимназиален етап

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване дубликат на свидетелство за правоспособност

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване дубликат на документ с фабрична номерация-
Свидетелство за професионална квалификация


УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2023/24 ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА  2023/2024г.

Дневна форма на обучение
        VIII  IX  X  XI  XII клас


Задочна форма на обучение
VIII IX   X  XI  XII клас

   

Антикорупционна програма

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню