Съобщения - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Съобщения

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ  УЧЕБЕН СРОК  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.
ДО 30.10.2022 Г.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛ/И:
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, КОПИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ И СМЪРТЕН АКТ.
СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ТЕЛК:
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, КОПИЕ РЕШЕНИЕ НЕЛК/ТЕЛК.
СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ (СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ):
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ; СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДОХОДА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО  ОТ: трудови възнаграждения, пенсии, обезщетения за безработица, месечни добавки и помощи за деца, стипендии и удостоверения за учащи брат или сестра, наеми, хонорари и други доходи за ПЕРИОДА ОТ 6 МЕСЕЦА (АПРИЛ  2020 Г.
СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО).
СТИПЕНДИЯ  ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ(СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ):
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ.
СТИПЕНДИЯ ЗА  УЧЕНИЦИ, КОИТО СА ПРИЕТИ ЗА УЧЕБНА 2018/2019г., 2019/2020г., 2020/2021г. В СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ВСИЧКИ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ И ПОДПИСАНИ ОТ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ, ПОТВЪРЖДАВАЩ ВЕРНОСТТА НА ДАННИТЕ ЗА ПОСТИГНАТ УСПЕХ, БРОЙ ОТСЪСТВИЯ И НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ ПО ЧЛ. 199, АЛ. 1, Т. 3-5 ОТ ЗПУО.

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК, ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

Стипендия за подпомагане достъпа до образование (социална стипендия):
Доходите на членовете на семейството за периода април 2020 г. септември 2020 г. включително.
Дохода на член от семейството на месец не трябва да надвишава 610,00 лева.
Стипендия за постигнати образователни резултати (стипендия за успех):
Успех от предходния учебен срок
минимум Мн. добър (5,00)
Стипендия за ученици без родител/и:
Стипендия за подпомагане на ученици с ТЕЛК/НЕЛК:
Стипендия за ученици, приети 2018/2019г. , 2019/2020г. , 2020/2021г. , 2021/2022г.и 2022/2023г. в специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда./
съгл. Постановление №20 на МС от 01.02.2019г.за изм. и допълнение на Постановление №328 на МС от 2017г./
ВАЖНО! При наложени наказания от педагогическия съвет стипендията се спира.
ВАЖНО! Стипендиите не се изплащат на ученици, допуснали над пет отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията.

ВАЖНО! СТИПЕНДИИТЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ПО БАНКОВ ПЪТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19!
КЪМ ЗАЯВЛЕНИЯТА ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВА СМЕТКА НА УЧЕНИКА ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВА СМЕТКА НА РОДИТЕЛ, С ПОДПИСАНО СЪГЛАСИЕ НА ДРУГИЯ РОДИТЕЛ ЗА ПРЕВОД НА СТИПЕНДИЯТА ПО ТАЗИ СМЕТКА!************************************************************
СЪОБЩЕНИЕ
ГРАФИК
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНА 2022-2023 г.
виж тук

*******************************************************
СЪОБЩЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ОСМИ КЛАС ПО ЧЛ. 10б ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА СЕ ПОДАВА В ТЕРИТОРИАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ ДО 15 ОКТОМВРИ!

БЛАНКАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ
ВИЖ  ТУК 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню