Обяви - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Обяви

Съобщения

ОБЯВА

         На основание чл. 44 от ППЗДС, във връзка с чл. 16 от ЗДС и
Заповед № ФС
198/27.12.2020 г.,
на директора на Професионална гимназия по подемна строителна и транспортна техника


ОБЯВЯВА


  На 20.02.2020г. от 10,00 часа, в сградата на Професионална гимназия  по подемна, строителна и транспортна техника, намираща се в гр. София, район „Възраждане“, ул. “Марко Балабанов” № 2, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот
публична държавна собственост, като срокът може да бъде увеличаван с анекс до максимално допустимия срок съгл.чл.16, ал.2 от ЗДС.
     Предназначение на имота: Сграда канцелария, диспечерска, състоящ се от: шест стаи и коридор.
  Имотът се намира в двора на учебната база на Професионална гимназия  по подемна, строителна и транспортна техника,  в гр. София, район „Младост", кв.Горубляне, ул. "Аспарух" № 14 и е с обща застроена площ от 180 кв. м.
    Първоначалната наемна месечна цена е в размер на: 305 (триста и пет) лева;
  Депозитът за участие в търга е в размер на: 305 (триста и пет) лева, внесени в касата на училището, за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, представляващо сграда канцелария.
  Документацията се заплаща в касата на Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника и се получава срещу документ за платени 20 (двайсет) лева в стая „Каса", всеки работен ден от 09,00 часа до 16,00 часа.Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден в сградата на гимназията, гр. София, район „Възраждане", ул. "Марко Балабанов" № 2, стая „Канцелария".
   Краен срок за подаване на заявленията
16,00 часа на 19.02.2020.г.
За справки и допълнителна информация: e-mail: pg_pstt@abv.bg; тел. 02/987 41 08. 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню