Валидиране - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Валидиране

Проекти

Наименование на проекта: “Нова възможност за моето бъдеще”


Номер на проекта: BG051PO001-4.3.03-0001

Срок на изпълнение: 2012-2014 г.

Целева група: 1) Лица над 16 години, които желаят да валидират знанията, уменията и компетенциите си, придобити чрез неформално обучение и/или самостоятелно учене.
2) Служители в институции, организации и производствени предприятия, които директно участват в процесите, свързани с идентифицирането и оценяването на знания, умения и компетентности, и с внедряването на системата.

Сайт на проекта:
validirane.mon.bg

Финансираща програма:
Приоритетна ос 4. „Подобряване на достъпа до образование и обучение“
Област на интервенция 4.3. „Развитие на системата за учене през целия живот“
По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”

Изпълнител: Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 "Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

Партньори: Работодателски организации - БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите - КНСБ и КТ “Подкрепа”, Държавни институции - МТСП, АЗ, НАПОО, ГД “Изпълнение на наказанията” към МП.

Цели на проекта

Обща цел:
Увеличаванe на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция чрез създаване на устойчива и гъвкава Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции.

Специфични цели:
 - Нормативно регламентиране на процеса за идентифициране и
признаване на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене;
 - Създаване и прилагане на подходящи и ефективни методи и
средства за консултиране, идентифициране, оценяване и признаване на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално и/или самостоятелно учене през целия живот на индивидите;
 - Сертифициране на лица, които са придобили своите професионални знания, умения и компетенции по неформален или самостоятелен път;
 - Широко популяризиране на възможностите за валидиране на
неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции сред българската общественост.

Резултати от проекта
    Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности, създава предпоставки за:
    • Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам - повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда;
    • Улесняване на трудовата мобилност - както в рамките на държавата, така и извън нея;
    • Подобряване на процеса по подбор на персонала;
    • Постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване;
    • По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;
    • Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню